ฤทธิ์วิชัยพ. ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, v. 1, n. 3, p. 139-154, 25 ต.ค. 2020.