เกินสกุลพ. บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, v. 1, n. 3, p. 127-138, 28 ต.ค. 2020.