สาวม่วงป. พระสงฆ์กับการขับขี่ยานพาหนะ: ความจำเป็นหรือจงใจ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, v. 1, n. 3, p. 117-126, 25 ต.ค. 2020.