ใจเย็น ภ. . การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 75–84, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247447. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.