วัลลภ พ. . สันติภาพกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย: มุมมองพระพุทธศาสนา. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 43–52, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247419. Acesso em: 29 พ.ค. 2022.