เอ๊าเจริญ ส. โต้ง : หมอพื้นบ้านทวารวดีกับวิถีอดีตสู่สาธารณสุขปัจจุบัน. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1–12, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247417. Acesso em: 29 พ.ค. 2022.