วะรงค์ ค., แสงสุข ธ. ., ชมาฤกษ์ อ. ., & สร้อยเพชร ร. . (2024). คุณภาพการบริการสาธารณสุขและความพึงพอใจของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 8(1), 33–50. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.3