พรหมสุข ม., & ชุษณะโชติ ฤ. . (2024). “เล่นเอง เรียนเอง” การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเอง ผ่านเกมมิฟิเคชันและความเป็นจริงเสริม. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 8(1), 68–83. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.5