นิธิธีรพัชร์ ช., & สุวรรณชัยสกุล เ. . (2024). แบบจำลองพยากรณ์อัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัยประเภทหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 8(1), 324–341. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.20