จันทร์ประดิษฐ์ บ., วรพงศ์พัชร์ ณ., สมบูรณ์ ธ., & วงศ์สรรค์ ว. (2024). การประเมินหลักสูตรวิชาบูรณาการโครงงานฐานวิจัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 8(1), 372–392. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.23