ทองเงา ก. (2022). ละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 6(3), 608–623. https://doi.org/10.14456/jeir.2022.1