สงสระบุญร. (2020). รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 1(3), 169-180. ืบค้น จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247917