ฤทธิ์วิชัยพ. (2020). ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 1(3), 139-154. ืบค้น จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247791