เกินสกุลพ. (2020). บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 1(3), 127-138. ืบค้น จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247789