สาวม่วงป. (2020). พระสงฆ์กับการขับขี่ยานพาหนะ: ความจำเป็นหรือจงใจ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 1(3), 117-126. ืบค้น จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247788