(1)
ขันจำนงค์ ฉ.; วรภัทร์ถิระกุล พ. การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี. วนกว 2024, 8, 393-406.