(1)
สมหน่อ ภ.; สุขสม ส. การบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์วิกฤต โรคระบาดโควิด-19. วนกว 2024, 8, 468-483.