(1)
คำหาญ อ.; สมพงษ์ธรรม เ. .; บุญจิตราดุลย์ น. . การศึกษาสภาพการบริหารและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2. วนกว 2021, 5, 648-659.