(1)
ตระการ พ. กระบวนการเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรในสถานศึกษา. วนกว 2021, 5, 709-718.