(1)
ชุมพลวงศ์ ก. .; ศิริภัทรโสภณ ศ. . การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ชนิดผง. วนกว 2020, 2, 27-36.