(1)
เธียรชัยพฤกษ์ ป. . การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล. วนกว 2020, 4, 63-74.