(1)
ฤทธิ์วิชัยพ. ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม. วนกว 2020, 1, 139-154.