(1)
เกินสกุลพ. บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี. วนกว 2020, 1, 127-138.