(1)
ใจเย็น ภ. . การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี. วนกว 2020, 4, 75-84.