(1)
วัลลภ พ. . สันติภาพกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย: มุมมองพระพุทธศาสนา. วนกว 2020, 4, 43-52.