[1]
วะรงค์ ค., แสงสุข ธ. , ชมาฤกษ์ อ. และ สร้อยเพชร ร. 2024. คุณภาพการบริการสาธารณสุขและความพึงพอใจของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 8, 1 (มี.ค. 2024), 33–50. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2024.3.