[1]
พรหมสุข ม. และ ชุษณะโชติ ฤ. 2024. “เล่นเอง เรียนเอง” การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเอง ผ่านเกมมิฟิเคชันและความเป็นจริงเสริม. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 8, 1 (มี.ค. 2024), 68–83. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2024.5.