[1]
กุลถิรวงศ์ ก., ทองสวัสดิ์ ส. และ อติวิทยาภรณ์ จ. 2024. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 8, 1 (มี.ค. 2024), 484–500. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2024.30.