[1]
ศิริพัฒน์ ม. 2024. พัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้และพฤติกรรมลดการบริโภค เกลือโซเดียมในประชาชนจังหวัดนครพนม . วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 8, 1 (มี.ค. 2024), 407–422. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2024.25.