[1]
ยงค์สุ ช. 2024. นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 8, 1 (มี.ค. 2024), 84–98. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2024.6.