[1]
สมหน่อ ภ. และ สุขสม ส. 2024. การบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์วิกฤต โรคระบาดโควิด-19. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 8, 1 (มี.ค. 2024), 468–483. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2024.29.