[1]
ชิงชัย ก., ฉลากบาง ว. และ เสถียรนพเก้า พ. 2024. องค์ประกอบภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 8, 1 (มี.ค. 2024), 174–188. DOI:https://doi.org/10.14456/jeir.2024.11.