[1]
จันทะมาตร ศ. 2021. การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 5, 3 (ต.ค. 2021), 660–672.