[1]
คำหาญ อ., สมพงษ์ธรรม เ. และ บุญจิตราดุลย์ น. 2021. การศึกษาสภาพการบริหารและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 5, 3 (ต.ค. 2021), 648–659.