[1]
ตระการ พ. 2021. กระบวนการเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรในสถานศึกษา . วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 5, 3 (ต.ค. 2021), 709–718.