[1]
ภูกันหา อ. และ เจษฎาวิโรจน์ ศ. 2021. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 5, 2 (ก.พ. 2021), 399–415.