[1]
ฉลูศรี ว. 2021. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเครือข่ายปทุมราชวงศา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 5, 2 (เม.ย. 2021), 429–440.