[1]
ชุมพลวงศ์ ก. และ ศิริภัทรโสภณ ศ. 2020. การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ชนิดผง. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 2, 1 (พ.ย. 2020), 27–36.