[1]
เธียรชัยพฤกษ์ ป. 2020. การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 4, 1 (พ.ย. 2020), 63–74.