[1]
สงสระบุญร. 2020. รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 1, 3 (ต.ค. 2020), 169-180.