[1]
ฤทธิ์วิชัยพ. 2020. ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 1, 3 (ต.ค. 2020), 139-154.