[1]
เกินสกุลพ. 2020. บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 1, 3 (ต.ค. 2020), 127-138.