[1]
ใจเย็น ภ. 2020. การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 4, 1 (พ.ย. 2020), 75–84.