[1]
วัลลภ พ. 2020. สันติภาพกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย: มุมมองพระพุทธศาสนา. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 4, 1 (พ.ย. 2020), 43–52.