[1]
เอ๊าเจริญ ส. 2020. โต้ง : หมอพื้นบ้านทวารวดีกับวิถีอดีตสู่สาธารณสุขปัจจุบัน. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. 4, 1 (ต.ค. 2020), 1–12.