Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)
 • Journal of MCU Phetchaburi Review

  วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา บริหารการศึกษา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา การสอน และการวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย

 • Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University

  Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University has a journal index of ISSN: 2229-0435  which open acess article from a group of Interdisciplinary humanities and social sciences journal from qualified persons, academics staff, lecturers and student.


  This journal will publish in 3 volume per year as follow; volume 1 : January – April, volume 2 : May – August, and volume 3 : September – December. 

 • International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism

  Aims and Scope


  International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism is a double-blind peer-reviewed journal. The journal seeks to publish original research articles that are hypothetical and theoretical in nature and that provide exploratory insights in the fields of Management, Tourism, critical theory and Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences in both undergraduate and graduate levels. The editorial board welcomes high-quality research or review papers focusing on Management, Tourism, critical theory and Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences.


  International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism covers all topics of Management, Tourism, critical theory and Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences.


  Frequency of Issue: Twice per year (June and December) (1st issue January-June, 2nd issue July-December).


  Peer Review Policy: All submitted manuscripts must be reviewed by at least two experts via the double-blinded review system.


  Language: English

 • Krirk Management Review

  The journa focus on the social science and humanity, especially in the management theory and practice. It also concerned about the recent social issues such as the sustainability management, human right, culture reservation, and other modern management aspect concerned in South Eastern Asia area.

 • Social Science Journal of Prachachuen Research Network

  วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดทำในรูปแบบวารสารวิชาการที่เผยแพร่เป็นราย 4 เดือน มีการเปิดรับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

 • Journal of Educational Innovation and Research

  Journal of Educational Innovation and Research. It aims to promote research and disseminate academic and research articles for researchers, academicians, lecturers, and graduate students. The Journal focuses on Education, Educational innovation, Liberal art,  Applied studies and  Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences. All submitted manuscripts must be reviewed by at least two experts via the double-blinded review system. The articles are in both Thai and English

 • Journal of MCU Modern Education Studies

  Journal of MCU Modern Education Studies.


  จัดทำดัชนีใน 


  Journal of MCU Modern Education Studies. คณะครุศาสตร์


   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การศึกษา การบริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาศาสตร์ การสอนสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาสังคม และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ


  บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านประเมินต้นฉบับ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind) ซึ่งเปิดรับบทความภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นเพียงผู้เดียว และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์และจะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบหลังจากผู้ประเมินบทความตรวจอ่านบทความแล้ว


   


   


   


  Journal of MCU Modern Education Studies. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกำหนดออกเผยแพร่ตีพิมพ์ราย 3 ฉบับ ต่อปี (ราย 4 เดือน) ดังนี้


  ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  


   ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม   


   ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม           


  การตีพิมพ์บทความ Journal of MCU Modern Education Studies. มีการตีพิมพ์บทความ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทรอบคอบ) ต่อ 1 บทความโดยผู้เขียนบทความจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามข้อแนะนำสำหรับผู้แต่งในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกลงหรือกองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์และไม่คืนเงินในกรณีเทียบเคียง  1. บทความของท่านมีความหลายมากกว่า 25% ตามที่ถนนในโปรแกรม CopyCat ในเว็บ Thaijo3

  2. ผู้แต่งไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

  3. บทความไม่ผ่านการชมจากแนวตั้ง (Peer Review)

  4. ผู้แต่งไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอตามที่กองถ่ายแจ้งในระบบตามระยะเวลาที่กำหนด


    

 • Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences ( JOB_EHS )

  วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์


  (Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences : JOB_EHS )


  ISSN  2730-3233 (Online)


  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการ


  โดยเปิดรับบทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ

 • Journal of Graduate Saket Review

  The Journal of Graduate Saket Review is an academic journal published twice a year (1st issue January-June, 2nd issue July-December). It aims to promote research and disseminate academic and research articles for researchers, academicians, lecturers and graduate students. The Journal focuses on Buddhism, Liberal Arts Political Science and Public Administration and Interdisciplinary of Humanities and Social Sciences

 • MANAGEMENT SCIENCES VALAYA ALONGKORN REVIEW

  วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ รับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคมฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 • Thai Journal of Clinical Psychology

  Thai Journal of Clinical Psychology (Former: Journal of Clinical Psychology, ISSN: 0125-1422) published biyearly (January-June, July-December). This journal aims to promote new discovery in the various disciplinary of the knowledge, within and across fields of clinical psychology, psychotherapy, psychometrics and other psychology fields, psychiatry, neuropsychology, forensic psychology and other similar science. The targets are clinical psychologist, psychologist, physician, nurse, multidispreinary, teacher, professor, student, scholar and researcher. 


              Print ISSN : XXXX-XXXX
              Online ISSN : XXXX-XXXX

 • Journal of Music and Performing Arts, Khon Kaen University

  Music and Performing Arts Journal (MUSPAJ) is a specialist journal that aim to promote a dynamic exchange between students, academics and independent scholars in the field of music and performing arts. Its emphasis is on knowledge, practices and theories in music and performing arts as well as interdisciplinary approach and vision in expanding field of performance. MUSPAJ is peer-reviewed journal published by Department of Music and Performing Arts, Khon Kaen University.

 • Journal of Education, Loei Rajabhat University

  This journal aims to publish an academic article, research article, book review with the works in the field education or education multidisciplinary; for example, educational content, social science, humanities, the integration education, the innovative education and community services

 • RMUTT Global Business and Economics Review

  RMUTT Global Business and Economics Review เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักวิชาการตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปอ้างอิงและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคคล องค์กร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 • Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal (Humanities and Social Science)

  Research journals are an important channel for disseminating knowledge obtained from research. The Research and Development Institute has therefore created the journal Chom Bueng Rajabhat University, starting from 2013, starting with the first issue of the 1st issue, issue 1, April 1, 2013 - September 2013, and continuously releasing the journal to the present.

 • Journal of Buddhist Psychology

             วารสารพุทธจิตวิทยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และ บทความปริทรรศน์ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  และนักศึกษา ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายถอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ  อย่างหลากหลาย   วารสารมุ่งเน้นเปิดรับบทความทางด้านจิตวิทยา พระพุทธศาสนา พฤติกรรมศาสนา สังคมวิทยา การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  อย่างน้อย 2 ท่าน  ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

  วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

 • Journal of Nisitwang

  วารสารนิสิตวังเป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชากรของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • Journal of Humanities and Social Sciences for Development

  The Journal of Humanities and Social sciences which covers disciplines of humanities and social sciences, business economics, management, education, local development, environment and local wisdom has a goal of publication for 2 issues each year in November and May.

 • วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม : Journal of Knowledge Exchange

  วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม
  Journal of Knowledge Exchange (JKE)


  ISSN (online) : 2730-2458


  ----------------------------------------------------------------------------------

 • Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University

  Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University Is a journal that focuses on research Management covers both social sciences and humanities such as business administration, marketing, economics, business administration. Etc. The objective is to present academic articles and quality articles. Which has both theoretical benefits that help researchers develop and build knowledge And practical benefits (Managerial contribution) helps local entrepreneurs to apply in business management. And to provide academic services to society in various forms Which is the center for the dissemination of stories in management science in various fields Including a medium for exchanging knowledge among faculty, academics, executives, business people, students and the general public.

 • Journal of Social Sciences in Measurement Evaluation Statistics and Research

  Journal of Social Sciences in Measurement Evaluation Statistics and Research (ISSN online : 2730-2466)

 • Journal of Humanities and Social Sciences, SKRU

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ISSN 2697-5505 (Print)          ISSN 2697-5491 (Online)          รับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม


   

 • Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies

  วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทย โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 • Journal Of Ratchasuda College for Research and Development of Persons With Disabilities

  To publicize research, dissemination of research and development of knowledge for persons with disabilities and disability

 • Journal of Innovation and Management

  Journal of Innovation and Management Suan Sunandha Rajabhat University is an academic journal and the main objective of the journal is to promote and disseminate quality and innovative academic research in the humanities and social sciences within 3 specific disciplines, namely


            (1) Business Administration, Commerce, Accountancy, and Management


            (2) Political science and public administration


            (3) Interdisciplinary


  We welcome research papers, case studies, conceptual papers, academic articles, empirical research, and reviews Articles. Those who are interested can make a submission online (https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/about/submissions)


   


  ISSN (Print) 2465-4477
  ISSN (Online) 2697-6277

 • Academic Journal of Management Technology

  Academic Journal of Management Technology is a semi-annual (two issues a year) publication in the general field of humanities and social science. The editorial primary aim is to publish original research and scholarly articles in multidisciplinary areas of humanities and social sciences, business administration, management, accounting, finance, marketing, economics, hotel and tourism, linguistics, and information system. The journal also seeks to serve a platform for academics inside and outside the university to share their interests and expertise to exchange and widen their range of knowledge. Moreover, the journal is expected to serve as an academic hub for researchers, academics, university executives, lecturers, students, and the public to share their interests and expertise. The Journal of Management Technology offers the publication of two types of articles: academic articles and research articles. Manuscripts can be either in Thai or English.  Upon submission of manuscripts, authors agree not to submit the manuscript for consideration elsewhere during the review period. Moreover, the submission of a manuscript to the journal implies a commitment by the author (s) to engage in the double-blind review process by at least two reviewers in the field or related fields. Editorial decisions on all submissions are final. Authors are requested to strictly abide by academic etiquette and conduct for presentation and publication of scholarly work.


  Language  


       Thai and English


  Publication Frequency 


       Number 1 January - June


       Number 2 July - December

 • Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)


    Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)


  Vol. 19 No. 2  (May - August) 2021


  ISSN 2673-0243


  ------------------------------------------------------------------------------------------------


            Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) is the academic journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.  The journal is published three times a year: January-April, May-August and September-December. Its aim is to disseminate innovation and a new body of knowledge obtained from academic and research works, including the following areas: Language, Linguistics and Literature, Philosophy and Religion, Ethnics, Folklore, Library and Information Science, Music and Performance Arts, Fine and Applied Arts, Tradition and Culture, Tourism, History and Archaeology, Anthropology, Law, Politics, Public Administration, Economics, Sociology, Psychology, Education, Technology and Learning Innovation and other disciplines relevant to Humanities and Social Sciences.


            All articles in this journal have been reviewed by at least two peer reviewers in the relevant fields. More importantly, the authors' and reviewers' identities are concealed from each other (Double-blind peer review) in order to have the articles with high quality and academic standards. The articles submitted for publication in Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) have not already been published elsewhere or are not under consideration by peer reviewers for publication in other journals. The authors must strictly comply with the reference system and the criteria for the publication of academic or research articles set by the journal.


  The views and opinions expressed in the articles are the responsibility of the authors, and the


  editorial board is not responsible for the contents or accuracy of any the articles.

 • Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts

        Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts is a peer-reviewed journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Udon Thani Rajabhat Universiy. Manuscripts including research articles and academic articles in the fields of humanities, social sciences, arts and related fields are welcomed. The journal publishes 2 issues a year in January and July.

 • Journal of Public Governance

  วารสารการจัดการการปกครองสาธารณะ (Journal of Public Governance) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะบทนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรวมถึงบทบาทของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหาร และการพัฒนาประเทศ

 • Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University

  วารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ISSN 2697-4681 E-ISSN 2697-469X ได้ดำเนินการจัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักวิชาการ ผ่านเข้ามาเป็นปีที่ 7 โดยออก 2 ฉบับ/ปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความให้ได้มาตรฐานทางวิชาการซึ่งวารสารจะพยายามยกระดับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐาน Asian Citation Index (ACI) ต่อไป นอกจากนั้นสิ่งสำคัญต้องขอบพระคุณผู้แต่งบทความทุกท่านที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและให้ความไว้วางใจกับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นช่องทางในการเผยแพร่สิ่งสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี ท่านที่สนใจจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลบทความได้ที่ เว็ปไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองบรรณาธิการทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของวารสารเพื่อให้บทความมีมาตรฐานทางวิชาการอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

 • Journal of International Business Innovation & Management

  "The JIBIM aims to publish academic papers of researchers, teachers, and students.


  The scope of the JIBIM consists of business administration, innovations, economics and related field in context of international."

 • Journal of Mongkut Thaksin

  วารสาร มงกุฏทักษิณ เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการใดมาก่อน ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิง แสดงที่มา กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

 • Journal of Local Governance and Innovation

  Journal of Local Governance and Innovation
  วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
  ISSN (Print) : 2673-0839  
  ISSN (Online) : 2673-0405   


  Scope and Publication Policies


            The journal has a policy to promote and support lecturers, academicians, students and other interested people to have the opportunity to disseminate academic works and research works in Political science, Public Administration, Management and Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences. In addition, the analytical studies presenting the problem solution to society.  With the publication of the printed version ISSN (Print) : 2673-0839 from the 3rd year, Issue 1, 2019 and has been prepared in electronic format ISSN (Online) : 2673-0405 from the 3rd year, Issue 1, 2019. Regular issue is published in three editions, namely, 1st Issue (January – April), 2nd Issue (May – August) and 3rd Issue (September – December). For special issues, the Journal publishes articles as using regular Issues. But there is special because it is published on various important occasions which are themes or specific topics as specified by the university or faculty. The journal will be published in supplemental issues, which publishes articles in the issue in addition to regular issue. Publication of academic articles is in accordance with the policy of the university or faculty on various occasions, as appropriate, 1 issue per year, which has a process to consider the quality of the articles in accordance with the criteria of the journals and the peer review committee as the same concentration in every issue.


  นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่ (Scope and Publication Policies)


    วารสารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN (Print) : 2673-0839 ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online) : 2673-0405  ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562  โดยมีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) และฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) สำหรับวารสารฉบับพิเศษ (Special Issues) นั้น ทางวารสารตีพิมพ์บทความโดยใช้วารสารฉบับปกติตามกำหนดออก แต่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นการตีพิมพ์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตีพิมพ์เฉพาะเรื่อง (Themes or Specific Topics) ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด ทั้งนี้ ทางวารสารจะมีการกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับเพิ่มเติม (Supplemental Issues) ที่ตีพิมพ์บทความในฉบับที่นอกเหนือจากฉบับปกติตามกำหนดออก เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือคณะในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ปีละ 1 ฉบับ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของวารสารและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันทุกฉบับ


  Publication Ethics


            The author should be aware of the importance of preparing the article correctly according to the article’s format as the journal determines. In addition, there must be a validation check and proofreading before submitting the article to the editorial boards. However, the preparation of the article correctly according to the requirements of the journal will make the publication faster. In this regard, the editorial boards reserve the right not to consider the article until correcting the requirements of the journal. The original article that has been printed must never be published in any journal or publication before or not in the process of considering proposals for publication in journals or other publications. If using tables, images or charts of other authors that appear in other publications, the author must first ask permission of the copyright owner. The official letter must be presented with the consent of the editorial boards before the article is published.


  จริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (Publication Ethics)


            ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่วารสารกำหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้ให้กับทางกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารจะทำให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสาร ทั้งนี้ บทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หากมีการใช้ตาราง ภาพ หรือแผนภูมิของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อกองบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 


  Consideration and selection of articles


            Each article will be considered by the peer review committee from 2 experts. The external author's articles are considered by 1 internal expert and 1 external expert. The internal author's articles are considered by experts from outside agencies that create journals with expertise in relevant fields and received approval from the editorial boards before publication. The form of article consideration will be a Double-Blind Peer Review.


  การพิจารณาและคัดเลือกบทความ (Consideration and selection of articles)


            บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยบทความผู้นิพนธ์ภายนอกได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคนละ 1 ท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)


   

 • Journal of Music and Culture

  Journal of Music and Culture is an open access journal published with a double-blind peer review system. The main objective is to provide an intellectual platform for researchers in the field of humanities to publish their research articles on various issues in music, dance, dramatic art, visual art, creative art, applied art, and culture. We publish two issues each year in June, and December. Both research articles and book reviews are welcome. For those who want to submit an article, please see the author guidelines in "Submission."

 • Journal Of International Buddhist Studies College (JIBSC)

  Journal of International Buddhist Studies'S (JIBSC) would request the academic articles of academicians from many different countries to publish in JIBSC.  And the articles should be related to Philosophies, Religions, Cultures, Psychology, Sociology, Languages and Peace.  And we are humble to inform you that all submitted articles may be edited by editors, peer reviewers in case of necessity. And If you are as Editorial Board Members, Membership of External Peer Reviewers or membership of International Peer Reviewers, the Benefits for renowned editor like you:  1. Free publicity of yours.   2.Students from all over the world can easily access your latest researches.       3.Sharing your articles, editorial on social networking sites which can be viewed worldwide. 4. No publication charge for editorial article. With Your support and guidance would help us to achieve its objective. Please indicate your willingness to submit Academic Articles Interests to JIBSC. We look forward for a close and long lasting academic relationship.

 • Journal of Roi Et Rajabhat University

  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทวิจารณ์หนังสือ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 • Journal of MCU Alumni Association

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม จิตวิทยาและการศึกษา เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 • Journal of Human Rights and Peace Studies

  Journal of Human Rights and Peace Studies (HRPS) is an international peer-reviewed journal bi-annually published by Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.  Journal of Human Rights and Peace Studies aims to create a platform to promote, distribute, and exchange knowledge in the areas of human rights, conflicts and peace studies. The journal welcomes contributions from scholars, practitioners, activists and students in the fields of human rights and peace studies and other relevant fields in social science and humanities including but not limited to anthropology, sociology, political science, legal studies, education and cultural studies


  ISSN : 2697-3804 (online) / ISSN : 2465-4183 (in print) / ISSN : 2651-1118 (online)

 • Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University

  - Focus and Scope
  To publish academics paper of educators and interested parties both inside and outside the university based on General Management, Marketing, Finance, Banking, Accounting, Human Resource Management, Logistics, International Business, Business Computer, Business Studies, Economics Communication Arts, Public Administration Or related fields.


  - Peer Review Process
  All published articles must be approved by the editorial board and evaluated by double-blind peer- reviewed from at least 2-3 academic scholars.


  - Language
  Articles written in either Thai or English languages are accepted for publication.


  - Publication Frequency
  Journals published 2 issues per year
  Issue 1 January - June
  Issue 2 July - December


  - Sources of Support


  Supported by the Thailand Research Fund (TRF) and Nakhon Pathom Rajabhat University


  Dissemination Policy
  Journal of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University is published the academic journals biannually. The considerations of the journal publications include research articles, academic articles, review articles or literary reviews, and book reviews. All published articles must be approved by the editorial board and evaluated by double-blind peer- reviewed from at least 2-3 academic scholars. More importantly, the views and opinions appeared in the Journal of Management Sciences are in charge of the authors’ responsibilities and not under considerations for the editorial boards.


  Preparation process


   

 • Journal of Primary Care and Family Medicine (PCFM)

  Journal of Primary Care and Family Medicine (PCFM)


  วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว


  วารสารเพื่อรวบรวมความรู้ทางวิชการ และงานวิจัยต่าง ๆ  รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพการบริการและวิชาการ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวต่อบุคลากรสาธารณสุข 


  และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยงานวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และระบบริการปฐมภูมิ

 • Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University

  Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University is a biannual journal (2 issues per year).


  ▪ 1 st Issue from January to June


  ▪ 2 nd Issue from July to December The Journal is published by College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani campus, to promote and encourage the exchange of knowledge in the field of Islamic Studies, Muslim Studies and the Middle East Studies among national scholars and worldwide.


  ISSN (Print) 2773-9848 , ISSN 2697-3979 (Online)

 • Journal of Industrial Business Administration

  The main contents and scope of Journal of Industrial Business Administration include analysis articles and research articles covering in business, industry, logistics management, accounting, business computer, marketing, finance, strategic management, human resource management, operating management, information technology, supply chain management, procurement, and general management.

 • Journal of MCU Humanities Review

 • Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences

  Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences aims to contribute the quality research results and academic articles in order to benefit in development of academic knowledge related to education, law, political science, political and administrative science, economics, accounting, business administration, management, tourism, hospitality, aviation, and other related areas to social sciences.


   


  Objectives


  Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences aims to contribute the quality research results and academic articles in order to benefit in development of academic knowledge related to education, law, political science, political and administrative science, economics, accounting, business administration, management, tourism, hospitality, aviation, and other related areas to social sciences.


   


  Publication Frequency


  Four issues are published a year  • Issue 1 January – March

  • Issue 2 April – June

  • Issue 3 July – September

  • Issue 4 October – December

 • Journal of MCU Buddhapanya Review

   ISSN : 2465-5503 (Print) 
   ISSN : 2630-0524 (Online)


            The Journal of MCU Buddhapanya Review. It aims to promote research and disseminate academic and research articles for researchers, academicians, lecturers and graduate students. The Journal focuses on Buddhism, Sociology, Liberal Arts, Education and Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences. All submitted munuscripts must be Reviewed by at least two experts via the double-blinded review system. The articles are in both Thai and English. All articles submitted for The Journal of MCU Buddhapanya Review should not be previously published or under consideration of any other journals. The author should carefully follow the submission instructions of The Journal of MCU Buddhapanya Review including the reference style and format. Views and opinions expressed in the articles published by The Journal of MCU Buddhapanya Review, are of responsibility by such authors but not the editors and do not necessarily reflect those of the editors.


             The Journal of MCU Buddhapanya Review published twice a year (1st issue January -  Apri, 2nd issue May - Augus, 3rd issue  September - December.   

 • Journal of Logistics and Supply Chain College

  Journal of Logistics and Supply Chain College  has been start on January 1, 2015


  Volume 1 Issue 1 (January -June 2015) ISSN 2408-2740 (Print)


       and start electronic form on January 1, 2016


  Volume 2 Issue 1 (January -June 2016) E-ISSN 2651-1622(Online)

 • Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University

  เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การศึกษา บริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน

 • Journal of Human Sciences

  The Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, publishes thrice a year: January-April, May-August, and September-December respectively. The journal features articles of a variety of disciplines and subjects in the Humanities, including Religion and Theology, Philosophy and Ethics, History and Memory Studies, Archeology, Heritage Studies, Museum Studies, Language, Linguistics, Literature, Media Studies, Translation, Creative Writing Studies, Psychology, Library and Information Sciences, Archival Studies, Arts and Aesthetics. It also publishes articles from Tourism Studies, Area and Community Studies, Cross- and Inter-disciplinary Studies, which are related to or focus on issues or problems in the Humanities. The journal welcomes the following article formats: Research articles or originals, Academic articles, Review articles, and book reviews


  The Journal of Human Sciences published in 3 issues per Year  • Issue 1 January – April, published in April

  • Issue 2 May-August, published in August

  • Issue 3 September-December, published in December


  The Journal of Human Sciences published Article of Humanities Sciences has ISSN: 1513-461X (Print) / E-ISSN: 2630-0370 (Online)

 • Journal of Politics and Governance

  The College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University, as a political science academic unit, recognizes the importance of the publication of academic researches and other scholarly works. Accordingly, the Journal of Politics and Governance (JOPAG) aims at publicizing scholarly oeuvres on politics and governance with national and international standards, and thereby strengthening COPAG’s academic reputation. The first printed version of the Journal of Politics and Governance was launched in 2010 and the online version of the journal became available in 2013.

  Publisher : College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University


  Publication scheduled : Three yearly


                      Issue 1 : January - April 
                      Issue 2 : May -August  
                      Issue 3 : September – December 


  Print ISSN   : 2228-8562


  E-ISSN : 2697-3790

 • Journal of Public Administration and Politics

  The objective of the Journal of Public Administration and Politics is to be a medium for the wide dissemination of academic works in the fields of Public Administration and Politics and related social sciences with a high level acceptance in the academic community using Double-blind peer review by qualified revisers.  The Journal of Public Administration and Politics accepts academic research and review articles in both Thai and English.  Journal of Public Administration and Politics has been published since June 2002. It has been published in electronic format since April 2018.

 • Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)

  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นแหล่งรวบรวมวารสารทางวิชาการ ของวิทยาลัยนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 • Journal of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University

  JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY


  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


  ISSN  1905–551X  (Print)
  ISSN  2672-9849 (Online) 


   


  Scope and Publication Policies


           The journal has a policy to promote and support lecturers, academicians, students and other interested people to have the opportunity to disseminate academic works and research works in humanities and social sciences and related fields including political science, public administration, law, sociology, economics, social development and education. In addition, the analytical studies presenting the problem solution to society.  With the publication of the printed version ISSN 1905-551X (Print) from the 13th year, Issue 1, 2011 and has been prepared in electronic format ISSN 2672-9849 (Online) from the 21st year, Issue 1, 2019. Regular issue is published in two editions, namely, 1st Issue (January-June) and 2nd Issue (July-December). For special issues, the Journal publishes articles as using regular Issues. But there is special because it is published on various important occasions which are themes or specific topics as specified by the university or faculty. The journal will be published in supplemental issues, which publishes articles in the issue in addition to regular issue. Publication of academic articles is in accordance with the policy of the university or faculty on various occasions, as appropriate, 1 issue per year, which has a process to consider the quality of the articles in accordance with the criteria of the journals and the peer review committee as the same concentration in every issue.


  นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่ (Scope and Publication Policies)


            วารสารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN 1905-551X (Print) ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2672-9849 (Online) ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562  โดยมีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) สำหรับวารสารฉบับพิเศษ (Special Issues) นั้น ทางวารสารตีพิมพ์บทความโดยใช้วารสารฉบับปกติตามกำหนดออก แต่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นการตีพิมพ์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตีพิมพ์เฉพาะเรื่อง (Themes or Specific Topics) ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด ทั้งนี้ ทางวารสารจะมีการกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับเพิ่มเติม (Supplemental Issues) ที่ตีพิมพ์บทความในฉบับที่นอกเหนือจากฉบับปกติตามกำหนดออก เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือคณะในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ปีละ 1 ฉบับ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของวารสารและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันทุกฉบับ


  Publication Ethics


           The author should be aware of the importance of preparing the article correctly according to the article’s format as the journal determines. In addition, there must be a validation check and proofreading before submitting the article to the editorial boards. However, the preparation of the article correctly according to the requirements of the journal will make the publication faster. In this regard, the editorial boards reserve the right not to consider the article until correcting the requirements of the journal. The original article that has been printed must never be published in any journal or publication before or not in the process of considering proposals for publication in journals or other publications. If using tables, images or charts of other authors that appear in other publications, the author must first ask permission of the copyright owner. The official letter must be presented with the consent of the editorial boards before the article is published.


  จริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (Publication Ethics)


            ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่วารสารกำหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้ให้กับทางกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารจะทำให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสาร ทั้งนี้ บทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หากมีการใช้ตาราง ภาพ หรือแผนภูมิของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อกองบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์


  Consideration and selection of articles


           Each article will be considered by the peer review committee from 2 experts. The external author's articles are considered by 1 internal expert and 1 external expert. The internal author's articles are considered by experts from outside agencies that create journals with expertise in relevant fields and received approval from the editorial boards before publication. The form of article consideration will be a Double-Blind Peer Review.


  การพิจารณาและคัดเลือกบทความ (Consideration and selection of articles)


            บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยบทความผู้นิพนธ์ภายนอกได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคนละ 1 ท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)

 • Journal of Health, Physical Education and Recreation

  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ตลอดจนสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ ของคณาจารย์ และนักวิชาการ สถาบันต่างๆ  อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาสถาบันต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ


   

 • Journal of Public Relations and Advertising

                 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จากคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา และเป็นแหล่งอ้างอิงให้แก่ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานทางด้านสื่อสารให้กับองค์กรและสังคม โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ในช่วงเวลาดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม


  ISSN : 1906-2230
  e-ISSN : 2673-009X

 • Journal of Humanities Naresuan University

  วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม


   

 • Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University

  *** ปิดรับบทความชั่วคราว ***
      เนื่องจากวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการปรับปรุงระบบการดำเนินงานจึงขอปิดรับบทความ ตั้งแต่วันที่  20 สิงหาคม - 20 กันยายน 2564 


  วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับบทความประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  • สาขาวิชาการบัญชี

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว


  โดยมีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม


  ประเภทของบทความที่จะรับบทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบท วิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


       วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลายหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน 

 • Journal of International Studies, Prince of Songkla University

  Journal of International Studies is a national bilingual-pattern (Thai and English) double-blind peer-reviewed semiannual journal published by the Faculty of International Studies, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand. Its aim is to provide an area for domestic and international specialists, scholars, and students to publish their research works, academic articles, book reviews, and review articles under the interdisciplinary of humanities and social sciences, education, economics, business administration and management

 • Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University

  “Journal of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University” is an academic journal in the field of business administration, economic, communication arts or related fi elds. Every published article is doubled-blinded peer reviewed. Views and opinions expressed in the journal do not necessarily refl ect those of the editors.

 • Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 • Journal of Modern Management Science

  ISSN  2408–2619  (Print) 
  ISSN  2673-0367 (Online) 


  Accredited by TCI (Tier 1) certified from 2021 - 2024


  JMMS is a journal of business administration. It was published by the Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University. The first issue was published in 2007 using the journal-title. "Journal of the Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University ". In 2017, the journal was changed the journal's name "Journal of Modern Management Science" or "JMMS". JMMS consider the basic research articles to find new knowledge in business management through intensively research methodology.


  Objective
  1. To be a source of quality research articles showing academic value. Furthermore, it can be used both in theory (Theoretical Contributions) and for management (Managerial Contributions).
  2. To provide academic services for academician and societies which it can be a source of business management knowledge in various fields and for exchanging academic knowledge and experiences between academician and others.


  Scope of JMMS


  1. JMMS considers the Thai or English articles that use quantitative research or mix method.  The contents of articles are in the business administration field under the correct process of research methodology. The result leads to the creation of new knowledge that clearly describes the process or research methodology based on the theory, concepts, and literature.
  2. The aims of the research are to develop knowledge in business administration (theoretical or applying to the organization either in terms of commercial policy or broad management, not as research to solve a particular problem). The related topics are:


     2.1) Business Administration /  Management / International Business/ Supply Chain and Logistics Management/ Human Resource / Retail & Wholesale Management


     2.2) Marketing


     2.3) Accounting / Finance


     2.4) Business Economics / Investment


     2.5) Tourism and Hotel / Hospitality


     2.6) Business Computer / Business Information Technology / e-commerce


     2.7) Multidisciplinary related to business


   


  Clarification on the details of publishing the journal


  Journal of Modern Management Science  (JMMS) is scheduled to publish 2 regular issues per year, with 2 published forms, including the publication format, ISSN 2408-2619 (Print), from the 1st year. 1 (January-June) 2007 and has been prepared in electronic journal format, ISSN number 2673-0367 (Online) from year 11, issue 2 (July-December), 2018


   


   


   


   

 • Journal of Kanchanaburi Rajbhat University

  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University Print ISSN : 2286-7589

 • Journal of Professional Routine to Research

        วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ๆรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม


       วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) ตระหนักถึงการควบคุม และบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ (Journal Quality Evaluation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน /บทความเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ  อ่านบทความและตัดสินบทความก่อนรับรองให้เผยแพร่ โดยเป็นการประเมินแบบ Double blinded peer-review  และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) 


  ISSN 2392-568X (online)
  ISSN 2392-5671 (print)

 • Journal of Mass Communication

  Journal of Mass Communication is a scholarly journal published
  by the Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University.
  We work towards clear objectives to deliver scholarly researches/works
  conducted by scholars and graduate students of mass communication
  and relevant fields and to encourage and promote scholarly researches,
  together with developing knowledge of communication in different
  scholarly disciplines.


  Journal of Mass Communication publishes
  - scholarly articles
  - researches
  - review articles
  - book reviews
  both in Thai and English.  The scope encompasses a range of scholarly disciplines: mass communication,
  journalism, communication arts, and relevant fields.  


  Journal of Mass Communication  is launched 2 times a year
  -   Issue 1 January - June     Published in June
  -   Issue 2, July-December   Published in December 


  Journal of Mass Communication, published in 2 forms:
  Print and Electronic format (Online)


  Publication of the 1st year magazine, Issue 1, July-December

  Published from July 2008

  Peer review: double-blind

  2 Experts evaluating 1 article.


  Submission here


  Free of charge  ISSN: 1906-2591 (Print)
  ISSN: 2673-0545 (Online)


  Contact

  E-mail: journalmc.cmu@gmail.com

  Tel: +665394-2703 ext.195


   

 • Walailak Journal of Learning Innovations

  วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร


  วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสู่สังคมด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ


  1. Teaching and Learning Design/Plan.


  2. Educational/Classroom Research.


  3. Active Learning.


  4. Instructors' Effectiveness and potential.


  5. Learners’ Effectiveness and potential.


  6. Teaching and Learning Activities.


  7. Teaching Techniques and Strategies.


  8. Teaching and Learning Materials.


  9. e-Learning and Learning Innovation.


  10. Effective Learning Environment and/or Supporting factor.


  11. Assessment methods and/or Evaluating Processes.


  12. Learners’ Attitude and Motivation.


  นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่


              วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และเผยแพร่บนระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journals Online System (ThaiJO) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม เริ่มฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 ประเภทของบทความหรือบทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้


  1. บทความทางวิชาการโดยทั่วไปเป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลักประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุปความยาวไม่เกิน 20 หน้า


  2. บทความวิจัยเป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) ความยาวไม่เกิน 25 หน้า


  3. บทปริทัศน์หมายถึง บทความวิชาการที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องมีการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อหรือเรื่องย่อ คำนำ เนื้อเรื่อง และเอกสารอ้างอิงความยาวไม่เกิน 15 หน้า


  4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)หมายถึง งานเขียนขนาดสั้นที่ทำการสรุปข้อโต้แย้งหลัก ๆ (Debates) ของหนังสือ 1 เล่ม (หรือหลายเล่มประกอบกัน) รวมถึงอาจจะมีการเสนอแนะว่าหนังสือเล่มนั้น ๆ มีจุดเด่น/จุดด้อยอย่างไรทั้งในเชิงทฤษฎี/ข้อมูล/ข้อค้นพบ และกลุ่มผู้อ่านที่น่าจะได้ประโยชน์จากหนังสือนั้น ความยาวไม่เกิน 5 หน้า


  "วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ "

 • Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University

  ISSN 2286-6809 (Print)
  ISSN 2651-1819 (Online)


  วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ ดังนี้
                     1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการทางศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเงิน และการธนาคาร
                     2.  เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ


  โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมกับการบริหาร ทั้งในเชิงจุลภาคและมหภาค  ได้แก่  การบัญชี  การเงินและการธนาคาร  การตลาด  การจัดการ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การประกอบการ  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เศรษฐศาสตร์  ธุรกิจและระหว่างประเทศ และที่เกี่ยวข้อง


  Template การเขียนบทความวิจัย


  - แบบเสนอต้นฉบับ


  *** ผู้ส่งบทความกรุณาจัดทำแบบเสนอต้นฉบับ และจัดทำบทความตามรูปแบบที่กำหนด

 • JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE

  วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการเผยะแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ตีพิมพ์ทั้งรูปแบบรูปเล่มและระบบวารสารอิเล็คทรอนิคส์ Thai Journals Online (ThaiJO) ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้นิพนธ์บทความเป็นผู้ใดเช่นเดียวกับผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านปรัชญาและศาสนา  ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาณาบริเวณศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • Journal of Language and Culture

  Journal of Language and Culture is a Humanities and Social Sciences journal published twice annually, in June and December by the Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, since 1981.


  The aims of the journal are to publish academic works on language and culture for the benefit of national development and international collaboration as well as to promote and support the conservation, development and revitalization of language and culture. The journal welcomes all manuscripts in the sub-fields of linguistics, cultural studies, anthropology, community development, and language for communication, translation, and teaching, especially theoretically focused analysis, applied research, and analyzed or synthesized research papers carried out in the Asian region.


  The Journal of Language and Culture is a double-blind peer review journal seeking to publish academic papers on humanities and social sciences. Articles may be in Thai or English and should be 15-25 A4 pages of text (references included). Article abstracts should be in both English and Thai. Submissions to the Journal of Language and Culture should follow the guidelines provided on the website of the Research Institute for Languages and Cultures of Asia (https://www.lc.mahidol.ac.th/
  lcjournal/en/notes-for-authors.htm).


  Only original manuscripts will be accepted for review and on the condition that they have not been and will not be submitted for publication elsewhere. Every manuscript will be refereed by three academic experts in the appropriate field. The published articles need to be accepted by at least 2 of the 3 referees. The Editorial Board reserves the right to reject any material deemed inappropriate, or to make minor changes for presentation and format purposes only and accepts no responsibility for the accuracy or otherwise of the content. Articles for each issue will be published in the order determined by the Editorial Board. Any article published in the Journal of Language and Culture is considered an academic work representing the opinions of the author(s) and should not be construed as reflecting the opinions of the Editorial Board.

 • Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao

  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

 • Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการ ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ รัฐศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม กำหนดการตีพิมพ์ปี ละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพันธ์/ เล่ม 2 มีนาคม – เมษายน/เล่ม 3 พฤษภาคม – มิถุนายน/เล่ม 4 กรกฎาคม – สิงหาคม /เล่ม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เล่ม6 พฤศจิกายน – ธันวาคม โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความ ทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมา ตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) ซึ่งปกติจะมีDouble Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) หรือ Triple Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ


  *บทความที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะดำเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  จำนวน 3 คน (Three Reviewers) ทั้งภายในและภายนอก จากหลากหลายมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ / จบในสาขานั้นๆ / หรือ มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ เพื่อทำหน้าที่ Comment  คือ ลบชื่อ ลบสังกัดออก เพื่อให้ Peer Review มีอิสระในการ Commentและวารสารจะ ยึดผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตอบรับ

 • Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University

  Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University  publishes research articles, academic articles and/or  review articles.  Its objectives are to publish articles as above-mentioned in  the fields of education, business administration,  economics,  political science,  public administration,  law,  communications, agricultural extension,  art,  culture  and  related  fields for promoting the concept,  technique  and  development of  something new and to provide  a  platform  for  the  presentation  of  academic  outputs   among   the  universities’  personnel and people in general. It is issued every 4 months.

 • Journal of Research and Curriculum Development

  วัตถุประสงค์  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ

  3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ


   ขอบเขตและประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์


         รับตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร หรือการจัดการเรียนรู้ หรือการวัดประเมินผล หรือการวิจัยอื่นๆ ที่ผลการวิจัยมีองค์ความรู้หรือนวัตกรรม สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพหลักสูตร คุณภาพผู้สอน หรือคุณภาพผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและองค์กรต่างๆ 


         **การส่งต้นฉบับบทความภาษาไทยจะต้องส่งต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษด้วย

 • Journal of Humanities and Social Sciences

  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง

 • Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University


  บันทึกวารสาร  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2545  ในชื่อ “วารสารเทคโนโลยีธนบุรี  Journal of Technology Thonburi” จัดทำในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ (Print) (ISSN 1685-2141)  และในปี พ.ศ. 2550  วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ได้รับการปรับวิทยะฐานะเป็น มหาวิทยาลัยธนบุรี วารสารก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Journal of Thonburi University” จัดทำในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ (Print) (ISSN 1905-9469)   และได้เข้าสู่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre : TCI ในปี พ.ศ. 2550  ในปี พ.ศ. 2555  วารสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: TCI  จัดให้อยู่ใน ในกลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI  ในปีพ.ศ. 2557 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: TCI  จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index : ACI ต่อไป  ในปี พ.ศ.2561 วารสารได้ทำการออกฉบับพิเศษ ปีที่ 12 เดือนตุลาคม 2561 (ฉบับพิเศษ) เนื่องในวโรกาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ใน ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้ทำการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารและรูปแบบการพิมพ์วารสารใหม่ เพื่อพัฒนาให้วารสารวิชาการสามารถเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี”  จัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN : 2672-9202  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  2562  เป็นต้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน


  และ ในปี พ.ศ. 2563 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ในชื่อ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567 จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index : ACI ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567   

 • Songklanakarin Journal of Management Sciences

  Announcement from the editorial team


  - Changes to Journal Information


  The following changes were made to the journal as reported by the journal editor: 


            - The English journal name “Journal of Management Sciences” has been changed to “Songklanakarin Journal of Management Sciences”   


            - The Thai journal name “วารสารวิทยาการจัดการ” has been changed to “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  


            - ISSN’s printed Version has been changed from “0125-8362” to “2730-3489”


            - ISSN’s online Version has been changed from “2651-1746” to “2730-3462”


  Thus, the name changes will be effective with the Songklanakarin Journal of Management Sciences Vol.37 No.2 July – December 2020 onwards.


   


                 The Songklanakarin Journal of Management Sciences (SJMS) publishes research manuscripts in the field of business administration, private and public management, and other related fields. The manuscripts must be in the context of management, accounting, finance, marketing, information technology, human resource management, logistic management, meeting and incentive travel, tourism management, public administration or managerial economics.  


                 SJMS publishes two volumes annually: Volume I: January-June and Volume II: July-December, with two versions, printed and online. ISSNs are as follows:
                             ISSN 2730-3489 (Printed Version)
                             ISSN 2730-3462 (Online Version) 

 • Journal of Liberal Arts Thammasat University

            The Journal of Liberal Arts, Thammasat University is a double blinded peer-reviews academic journal with the aims of promoting new research and findings as well as theory and methodology in the fields of social science and humanities include in language, literature, linguistics, philosophy, education, geography, history, information science, psychology, anthropology and sociology. It accepts articles in Thai, English or other languages in the forms of academic article, research article, review article, book review or translated academic publication.


           The Journal of Liberal Arts, Thammasat University published twice a year (1st issue January - June, 2nd issue July - December). The publication is in book form and online. However, from 2019, it is to be online only.

 • Journal of Liberal Arts, Maejo University

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
  2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ
  3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม


  Objectives


  1. To promote and distribute academic work and the research of academics, students, and interested individuals.


  2. To serve as a platform for the exchange of knowledge and academic findings in the Humanities, Social Sciences, Languages, Linguistics, Literature, Mass Communication, and Health Science.


  3. To publicise the Faculty of Liberal Arts, Maejo University.


  4. To offer academic expertise to the general public.

 • Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University


  Publisher : Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University


  Focus and Scope


  The Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University publishes original manuscripts on current research and issues in language and language education, cultural studies, as well as social sciences. The journal welcomes contributions especially in the following areas:


       Language and language education  1. First and second language acquisition

  2. Language professional development

  3. Language teaching and learning

  4. Language education

  5. Literature, linguistics, and discourse analysis


       Cultural studies  1. Cultural wisdom

  2. Cultural identity

  3. Creative culture

  4. Cultural tourism


       Social sciences  1. Community studies

  2. Human development

  3. Gender studies

  4. Psychology

  5. Sociology

  6. Tourism management


  Issue Dates  : 2 issues/year (January - June & July - December)

 • Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University

  Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University


         It is a journal published both in Thai and English.
         The journal calls for research papers, academic articles, and book reviews and is published in the electronic journal format ISSN 2697-6358 (Online from the 16th year, issue 1, January - June onwards).
        This academic journal was evaluated for its quality and is indexed in Group 3 of the TCI database 2020-2024, the fourth round.


  Background


            The Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University is a faculty that produces graduates in both undergraduate and graduate levels in the disciplines of humanities, social sciences, linguistics, and education. The faculty has always recognized the importance of developing and exchanging knowledge in the social and human sciences and other related fields; hence, the creation of the Journal of the Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University as a platform for academic dissemination. The first issue was published in 2004. Currently, it is issued biannually in order to disseminate academic work to the wider society.

 • Journal of MCU Peace Studies

  ISSN: 2539-6765 (Online) 


          The Journal of MCU Peace Studies aims to support and promote faculty members, staff, students, and those who are interested, both inside and outside the university, to submit and disseminate standard research article, academic article, book review, review article, and special article to the public, as well as enhancing the academic works to receive national and international recognition. The Journal of MCU Peace Studies hopes to be a market of the body of knowledge for researching, conveying, and exchanging knowledge in various fields. The Journal opens for articles on Humanities and Social Sciences, be it Buddhism, Philosophy, Peace Studies, Sociology, Laws, Political Science, Anthropology, History, Geography, Art and Culture, Community Development, Education, Psychology, and Applied Interdisciplinary Studies in the Humanities and Social Sciences. The Journal publishes 7 volumes; 33 articles per year. All published articles will have passed the peer-review by at least 2 experts. The Journal accepts manuscripts in both Thai and English language.

 • Journal of Letters

  Journal of Letters is a semi-annual acedemic journal (January-June and July-December). The journal also accepts a proposal for special issue, supplementary issue, or the collection of selected articles from high-quality conferences. However, extra issues are limited to two volumes per year. Journal of Letters publishes peer-reviewed articles in the field of Humanities and Social science. Areas of special concern include language, linguistics, literary studies, history, philosophy, religious studies, folklore, anthropology, dramatic arts, library and information science, geography, and cultural studies. The Journal seeks to promote research in the humanities by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public. Journal of Letters welcomes contributions in all relevant areas indicated above in the form of research articles, non-research academic articles, review articles, and book reviews, either in Thai, English, or other languages. Submission can be made throughout the year. Articles previously published or under consideration by another journal cannot be accepted. Articles submitted will receive a double-blind review by two referees. Contributors should follow the guidelines for contributors at www.tci-thaijo.org/index.php/jletters. Copyright by the Faculty of Arts, Chulalongkorn University. Photocopying is allowed for internal, non-commercial use only. Photocopying for other uses or for purposes other than indicated requires a written permission from the Faculty of Arts, Chulalongkorn University. All ideas and opinions stated in the published articles are of the authors. The publisher and the editorial staffs do not necessarily share such views. ISSN : 0125-4820 (Print) from January 1969 onwards ISSN : 2586-9736 (Online) from July 2017 onwards

 • Journal of HR intelligence

  ความเป็นมาของวารสาร


              ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันวิจัย ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกๆ ปี ขณะนี้สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำวารสารทางวิชาการ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการที่สำคัญของสถาบันฯ เนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นหนังสือวิชาการและเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการในสาขาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติ 
            สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการจัดทำวารสารวิชาการของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ (HR intelligence)” โดยได้จัดรวบรวมผลงานทางวิชาการ บทความ และบทความจากงานวิจัย ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในเชิงวิชาการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป


  วัตถุประสงค์


            1 เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการให้แก่นักวิจัยของสถาบันฯ และนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
            2 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของสถาบันฯ 


  ชื่อวารสาร : Journal of HR intelligence : HRi


   เลขมาตรฐานสาขาประจำวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN)  คือ 2673-057X

 • Journal of Mekong Societies


  Journal of Mekong Societies  Print ISSN: 1686-6541
  Electronic ISSN: 2697-6056
  Language: English
  Free Access: Online
  Three issues per year:
      No. 1 January-April
      No. 2 May-August
      No. 3 September-December


  The Journal of Mekong Societies is indexed by the Thai-Journal Citation Index Center (TCI), ASEAN Citation Index (ACI) and Google Scholar. It was ranked among Thailand's top five journals in the humanities by the Office of the Higher Education Commission (Thailand) in 2011, and among the first tier of journals in the humanities and social sciences by TCI from 2012 to 2024. The Journal of Mekong Societies has been accepted for inclusion in the Scopus abstract and citation database since May 6, 2020.   


  Publishing Policy - Aims and Scope


  The Journal of Mekong Societies (JMS) is an international, double-blinded, peer-reviewed academic journal focusing on the Mekong region in Southeast Asia. JMS is published every four months in print and as an online open access journal. The Journal publishes original and quality research articles, review articles and book reviews in humanities and social sciences disciplines covering a variety of important topics in Mekong river-basin countries: society, culture, history, ethnicity, religion, language, literature, communications, information, architecture, art, environment, and development. Topics should be related to the Mekong region or its member countries, namely Cambodia, China, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam. JMS provides a platform for researchers, professionals, and graduate students to contribute innovative work. Articles must be written in English. Submitted manuscripts are evaluated by at least two independent reviewers in the relevant fields.
 • Journal of Population and Social Studies [JPSS]

  Journal of Population and Social Studies (JPSS)


  Online ISSN: 2465-4418


  The Journal of Population and Social Studies (JPSS) is an open-access peer-reviewed journal published by the Institute for Population and Social Research, Mahidol University. The Journal of Population and Social Studies (JPSS) ceased its hard copy publication in 2013, became an online-only journal since 2014, and currently publishes 4 issues per year. Yet, the Journal of Population and Social Studies (JPSS) continues to be a free* of charge journal for publication.


  The Journal of Population and Social Studies (JPSS) welcomes contributions from the fields of demography, population studies, and other related disciplines, including health sciences, sociology, anthropology, population economics, population geography, human ecology, political science, statistics, and methodological issues. The article subjects range from population and family changes, population aging, sexuality, gender, reproductive health, population and environment, population and health, migration, urbanization and labor, determinants and consequences of population changes to social and behavioral aspects of population.


  We aim to provide a platform for the researchers, academicians, professional, practitioners, and graduate students from all around the world to share knowledge on the empirical and theoretical research papers, case studies, literature reviews, and book reviews that are of interest to the academic community, policy-makers, and practitioners.


  (Note: * please see publication fee

 • Journal of Public and Private Management

  The Journal of Public and Private Management publishes peer-reviewed (double blinded) scholarly articles and book/article reviews on public-private management.  The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published article in English and Thai. The Thai Journal Citation Index Centre (TCI) rank the Journal of Public and Private Management tier 2. The Journal of Public and Private Management is also listed in the ASEAN Citation Index (ACI).