1.
ไพรวงษ์ส. การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19. JIBA [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2020Oct.20];2(1):1-. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/244499