1.
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. Policy. JIBA [Internet]. 2019Jun.25 [cited 2020Feb.24];1(1). Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/198079