ไพรวงษ์สุเทพ. “การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19”. Journal of Industrial Business Administration 2, no. 1 (June 30, 2020): 1-3. Accessed October 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/244499.