บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมวารสาร. “Policy”. Journal of Industrial Business Administration 1, no. 1 (June 25, 2019). Accessed February 19, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/198079.